گرادینت

خطی

بالا - پایین

خطی

چپ - راست

دایره شعاعی

مرکز - مرکز

دایره شعاعی

چپ - پایین

بیضی شعاعی

مرکز - پایین

بیضی شعاعی

بخش ویجتینگ

خطی

بخش روان ترانزیشن