مارکت تم فور

شمارنده متحرک

324 برچسب شمارنده
263 برچسب شمارنده
654 برچسب شمارنده
مارکت تم فور

شمارنده گرد شده متحرک

532 برچسب شمارنده
432 برچسب شمارنده
855 برچسب شمارنده
مارکت تم فور

رنگ دلخواه شمارنده متحرک

324 برچسب شمارنده
263 برچسب شمارنده
654 برچسب شمارنده
مارکت تم فور

اندازه‌های شمارنده متحرک

کوچک

532 برچسب شمارنده

پیش‌فرض

432 برچسب شمارنده

بزرگ

678 برچسب شمارنده

خیلی بزرگ

855 COUNTER LABEL
مارکت تم فور

ترازبندی شمارنده متحرک

چپ

324 برچسب شمارنده

مرکز

263 برچسب شمارنده

راست

654 برچسب شمارنده
مارکت تم فور

نوار رنگی شمارنده متحرک

64 برچسب شمارنده
128 برچسب شمارنده
256 برچسب شمارنده
مارکت تم فور

شمارنده متحرک با تصویر پس زمینه

634 برچسب شمارنده
52 برچسب شمارنده
321 برچسب شمارنده
342 برچسب شمارنده